Estatuts

ESTATUTS DE LA CORAL MARGALLÓ

Títol I. De la constitució, àmbit i denominació de la Coral Margalló.

 

Art. 1.  A la vila de Castelldefels, el dia 12 de juny de 1983 i amb el nom de Coral Margalló es constitueix una associació cultural privada de dret civil sense ànim de lucre, que es regeix per les disposicions legals vigents i per aquests Estatuts, inscrits a la Direcció General de Fundacions i Associacions de la Generalitat de Catalunya al Registre d’Associacions amb el número 6.670 de la Secció 1a. del Registre de Barcelona, amb data 20 de febrer de 1984. Foren revisats i esmenats alguns dels seus articles en Assemblea de 20 de març de 1990, en què es decidí fondre les dues comissions que constaven als Estatuts: la Comissió Executiva i la Comissió Tècnica en una sola, anomenada Junta. I posteriorment modificats, també per acord d’Assemblea, el 9 d’abril de 2002, el 9 de juny de 2003 i el 4 de febrer de 2009, segons les necessitats del moment i d’acord amb l’evolució de la societat.

Art. 2. La Coral Margalló (d’ara endavant “l’entitat”) té com a objectius el conreu, foment i divulgació de la música, especialment de la música coral. Amb absolut respecte a la diversitat i llibertat de pensament, l’entitat s’abstindrà d’adscriure’s o d’afavorir cap moviment o organització de tipus polític o religiós.

Art. 3. La Seu Social de l’entitat rau al Local de l’Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels, Avinguda Lluís Companys, 6. Aquesta seu social es podrà canviar per acord de l’Assemblea General.

Art. 4. L’àmbit natural d’actuació de l’entitat serà el terme municipal de Castelldefels, però podrà realitzar desplaçaments fora del terme per estudiar, actuar o col·laborar amb altres entitats o grups. Per millor assolir els seus objectius l’entitat podrà crear seccions, departaments o subgrups. Les persones responsables d’aquestes branques informaran periòdicament a la Junta Directiva i, en el cas que no fossin socis cantaires, podran participar a les assemblees si hi són convidades, amb veu però sense vot.

 

Títol II. Del govern de l’entitat.

Art. 5. L’entitat serà governada per l’Assemblea General de socis cantaires i gestionada per la Junta Directiva. La representació de l’entitat recaurà sobre el seu president.

 

Títol III. De l’Assemblea General.

 Art. 6. L’Assemblea és l’òrgan suprem de govern de l’entitat i estarà formada per tots el socis cantaires. L’Assemblea General es podrà convocar amb caràcter ordinari o extraordinari. Tots els socis cantaires presents hi tindran veu i vot. El vot serà indelegable. Totes les resolucions es prendran per majoria simple. En principi les votacions es faran a mà alçada però si un sol soci cantaire demana votació secreta s’haurà de fer com demana. A proposta de la Junta Directiva podran participar en l’Assemblea General persones que no siguin sòcies de l’entitat, en qualitat de convidades, amb veu però sense vot.

Art. 7. L’Assemblea General Ordinària serà convocada per la Junta Directiva un cop l’any. La convocatòria es farà per escrit amb una anticipació mínima de 15 dies naturals fent constar l’ordre del dia. Es considerarà constituïda en primera convocatòria si hi són presents la meitat més un dels socis cantaires, i en segona, amb els socis cantaires presents. Els socis d’honor hi seran convocats.

Art. 8.  Seran funcions pròpies de l’Assemblea General Ordinària:

 1. Aprovar si s’escau l’acta de l’assemblea o assemblees anteriors.
 2. Aprovar si s’escau la gestió de la Junta Directiva.
 3. Aprovar si s’escau els comptes anuals i el pressupost de l’entitat.
 4. Aprovar si s’escau el pla d’activitats artístiques i d’aprenentatge per al nou exercici.
 5. Elegir els socis cantaires que formaran part de la Junta Directiva.
 6. Ratificar el nomenament de la Direcció Artística de la coral.
 7. Ratificar les altes i baixes voluntàries de socis cantaires.
 8. Altres resolucions que la Junta Directiva o almenys un terç dels socis cantaires hagin proposat amb caràcter previ a la convocatòria.
 9. Atendre precs i preguntes.

Art. 9. a. L’Assemblea General Extraordinària serà convocada per la Junta Directiva cada vegada que ho consideri convenient, o quan ho demani almenys un terç dels socis cantaires. Es convocarà per escrit amb expressió de l’ordre del dia, amb caràcter normal amb 15 dies naturals d’anticipació, i amb caràcter d’urgència amb 7 dies naturals d’anticipació. Es considerarà constituïda en primera convocatòria quan hi siguin presents la meitat més un dels socis cantaires, i en segona amb els socis cantaires presents. Els socis d’honor hi podran ser convidats, però no necessàriament.

Art. 9. b. Excepcionalment, en els casos en què calgui prendre una decisió en un termini inferior als set dies naturals, es podrà donar per constituïda l’Assemblea General Extraordinària si hi són presents la meitat més un dels socis cantaires i acorden majoritàriament fer-ho així.

Art. 10. Seran funcions pròpies de l’Assemblea General Extraordinària:

 1. Introduir modificacions en aquests Estatuts.
 2. Desenvolupar-los mitjançant un Reglament de Règim Intern, així com modificar aquest Reglament.
 3. Canviar la seu social o la denominació de l’entitat.
 4. Acordar o acceptar el cessament d’algun membre de la Junta Directiva i elegir-ne el substitut.
 5. Acordar o acceptar el cessament de tota la Junta Directiva i elegir una Comissió Gestora que en faci les funcions fins a la celebració de la propera Assemblea General Ordinària.
 6. Acordar o acceptar el cessament de la persona que exerceix la Direcció Artística de la coral i proveir-ne la successió.
 7. Acordar baixes forçoses de socis cantaires.
 8. Acordar el nomenament de socis d’honor.
 9. Aprovar ingressos o despeses de caire extraordinari.
 10. Aprovar activitats de caire extraordinari com ara viatges, participació en concursos i altres d’aquest estil.
 11. Qualsevol altra resolució adient i que no estigui reservada a l’Assemblea General Ordinària.
 12. Acordar la dissolució de l’entitat.

 

Títol IV. De la Junta Directiva.

Art. 11. La Junta Directiva estarà integrada per:

 1. Un president.
 2. Un secretari.
 3. Un tresorer.
 4. Un vocal per cada una de les cordes de la coral, fins a un màxim de quatre.
 5. El nombre de vocals que l’Assemblea consideri oportú, fins a un màxim de quatre, amb responsabilitats concretes.

Els càrrecs de la Junta Directiva no seran acumulables ni delegables.

Art. 12. La Junta Directiva serà elegida en Assemblea General Ordinària i la seva vigència serà de dos anys. Els socis cantaires que formen part de la Junta Directiva podran ser reelegits però només podran ocupar el mateix càrrec cinc vegades consecutives. Si un membre de la Junta Directiva cessa abans de cloure el seu mandat, l’Assemblea General Extraordinària podrà elegir-ne un substitut pels temps que resti fins a la conclusió del període de mandat. Així mateix, l’Assemblea General Extraordinària podrà acordar el cessament forçós d’algun membre de la Junta Directiva i elegir-ne un substitut pel temps que resti fins a la conclusió del seu mandat. De la mateixa manera, l’Assemblea General Extraordinària podrà acordar el cessament forçós de tota la Junta Directiva i elegir una Comissió Gestora que en faci les funcions amb caràcter provisional fins la celebració de l’Assemblea General Ordinària.

Art. 13.  Els càrrecs de la Junta Directiva seran honorífics. No rebran ni podran rebre cap mena de compensació econòmica pel fet d’exercir un càrrec, per assistència a reunions o per despeses de representació. En canvi sí que se’ls podran compensar les despeses que facin en desplaçaments deguts a gestions realitzades per l’entitat en l’exercici del seu càrrec.

Art.14.  La Junta Directiva es reunirà amb la freqüència que estimi convenient sempre que d’una reunió a la següent no passin més de 90 dies. La Junta Directiva podrà, si ho considera convenient, convidar puntualment a les seves reunions alguna persona, fins i tot aliena a l’entitat, per tal de demanar-li la seva opinió o assessorament sobre algun aspecte concret de la gestió. Aquests convidats en cap cas no gaudiran de vot a la reunió.

 Art. 15. Les funcions de la Junta Directiva seran:

 1. Posar en pràctica els acords de l’Assemblea General i procurar que siguin respectats per tots el socis cantaires.
 2. Proposar a l’Assemblea General la persona que es farà càrrec de la Direcció Artística, quan s’escaigui.
 3. Acceptar amb caire provisional les altes i baixes voluntàries de socis cantaires i inscriure-les al registre de socis.
 4. Aprovar amb caire provisional la baixa forçosa de socis cantaires, que haurà de ser ratificada per l’Assemblea General.
 5. Portar correctament els comptes de l’entitat, confeccionar el pressupost per a l’exercici vinent i presentar-los a l’Assemblea General Ordinària per a aprovació.
 6. Portar al dia el registre de socis de l’entitat.
 7. Aixecar acta de les Assemblees Generals i presentar-la per a aprovació a l’Assemblea General Ordinària següent.
 8. Realitzar les despeses necessàries pel bon funcionament de l’entitat fins al màxim autoritzat per l’Assemblea General i dins el pressupost vigent.
 9. Tenir cura de les gestions externes de l’entitat.
 10. Convocar les Assemblees Generals en temps i forma, proposant en cada cas l’ordre del dia.
 11. Elaborar la Memòria Anyal d’Activitats i presentar-la per aprovació de l’Assemblea General Ordinària.
 12. Elaborar i presentar el pla d’activitats artístiques i d’aprenentatge a l’aprovació de l’Assemblea General Ordinària.
 13. Ocupar-se de la bona marxa dels assajos, de les actuacions públiques i, en general, de totes les activitats pròpies de l’entitat.
 14. Mirar de resoldre sobre la marxa, i de la millor manera possible, els conflictes que es puguin suscitar al si de l’entitat. Cas que la Junta Directiva es veiés incapaç de fer-ho en un termini prudencial, convocaria Assemblea General Extraordinària amb caràcter d’urgència.

 

La pròpia Junta Directiva establirà la forma de convocar les seves reunions. Els acords de la Junta Directiva es prendran per majoria simple dels membres presents a la reunió i seran vàlids sempre que la reunió s’hagi convocat de la forma prèviament acordada. Cas d’empat el president podrà fer valer el seu vot de qualitat.

  

Títol V. Dels socis.

 Art. 16.  Tindrà caràcter de soci cantaire tota aquella persona natural que, havent manifestat el seu desig de ser-ne, superi la prova d’aptitud proposada per la Direcció Artística, sigui acceptada provisionalment com a tal per la Junta Directiva i posteriorment ratificada per l’Assemblea General Ordinària.

El nou soci cantaire s’integrarà a una de les cordes de la coral, a proposta de la Direcció Artística. No obstant, si s’hi trobés incòmode podrà demanar el seu trasllat a una altra corda.

L’acceptació provisional comporta de forma immediata gaudir de tots els drets i deures propis dels socis cantaires, excepte el de prendre part en actuacions públiques, que es reserva a la Junta Directiva, escoltada la Direcció Artística.

Art. 17. Tot soci cantaire tindrà el dret i deure de participar a tots els assajos ordinaris i extraordinaris i a fer efectiu el pagament de les quotes si així s’acorda. Des del moment que sigui inscrit al registre de socis tindrà veu i vot a les Assemblees Generals i podrà ser elegit per formar part de la Junta Directiva.

Art. 18. Els assajos suposen una acurada preparació per a les actuacions públiques. La Junta Directiva, a proposta de la Direcció Artística, podrà acordar provisionalment, i l’Assemblea General ratificar, la baixa forçosa d’aquell soci cantaire que per qualsevol motiu no assisteixi al nombre mínim d’assajos marcats pel Reglament de Règim Intern i/o a les actuacions públiques de la coral amb la regularitat que marqui el mencionat Reglament.

Així mateix, la Junta Directiva, a proposta de la Direcció Artística, podrà retirar a un soci cantaire el dret de participar en una o més actuacions públiques en base a la seva manca de preparació o insuficient rendiment.

Art. 19. A proposta de la Direcció Artística, la Junta Directiva podrà convocar els socis cantaires a participar en sessions de treball d’afinació, vocalització i formació musical, ja sigui de forma individual, de conjunt o per cordes.

Art. 20. Tot soci cantaire haurà de conèixer i respectar aquests Estatuts, així com el Reglament de Règim Intern i els acords presos en Assemblea General. Per aquest motiu, quan un nou soci cantaire sigui admès a l’entitat se li farà a mans una còpia dels Estatuts i del Reglament de Règim Intern i se li donarà lliure accés a les actes de les Assemblees Generals.

L’incompliment manifest dels Estatuts o del Reglament de Règim Intern serà causa suficient per motivar una baixa forçosa. Així mateix, tot soci cantaire haurà de respectar l’entitat, el seu entorn i les persones que en formen part. Qualsevol manifestació de menyspreu, assetjament o tracte ofensiu per acció o per omissió, podrà ser causa justificada de baixa forçosa.

Art. 21. Un soci cantaire podrà ser baixa de l’entitat per qualsevol de les causes següents:

 1. Baixa voluntària comunicada a la Junta Directiva.
 2. Defunció o impossibilitat permanent de participar adequadament en les activitats pròpies de l’entitat.
 3. Acord motivat de la Junta Directiva, que posteriorment haurà de ser ratificat per l’Assemblea General.
 4. Quan per qualsevol motiu no justificat el soci cantaire no assisteixi al nombre mínim d’assajos marcats (article 18).
 5. Per incompliment manifest dels Estatuts o Règim Intern (article 20).

Art. 22. Cas de conflicte tot soci cantaire pot plantejar una queixa a la Junta Directiva, que estudiarà el seu cas amb diligència i discreció i li comunicarà la seva decisió en un temps prudencial. Si el conflicte persistís, la Junta Directiva haurà de convocar Assemblea General tal com s’indica a l’Art.15.14 d’aquests Estatuts.

 Art. 23. Podrà ser soci d’honor de l’entitat tota persona natural o jurídica que, no essent soci cantaire, sigui nomenada com a tal per l’Assemblea General.

El soci d’honor no gaudirà de cap dels drets ni estarà subjecte a cap de les obligacions dels socis cantaires, excepte el dret de participar amb veu i sense vot a les Assemblees Generals Ordinàries, i el de poder ser convidat a les Extraordinàries en les mateixes condicions.

Títol VI. De l’aprovació dels Estatuts.

 Art. 24. Aquests Estatuts són aprovats en Assemblea General Extraordinària i només una altra Assemblea General Extraordinària els podrà modificar, derogar o substituir.

 

Art. 25. En el moment fundacional, l’entitat no gaudeix de cap patrimoni. El seu pressupost màxim s’estableix en Euros 12.000 anyals. Pel finançament de les seves activitats, l’entitat podrà disposar d’aquestes fonts d’ingrés:

 1. Quotes ordinàries i extraordinàries dels socis cantaires.
 2. Derrames puntuals dels socis cantaires.
 3. Subvencions oficials o no.
 4. Recaptacions de tot tipus que legalment pugui fer l’entitat.

Art. 26. Si es prengués l’acord de dissoldre l’entitat, la Comissió Liquidadora seria la Junta Directiva vigent en el moment d’aprovar la resolució. La Comissió Liquidadora procediria a liquidar els crèdits i deutes pendents, i destinar l’excedent, si n’hi hagués, a una finalitat benèfica que acordi dins el terme municipal de Castelldefels.

 

Faig constar que els Estatuts que ara es presenten són els aprovats per acord de l’Assemblea General Extraordinària de la Coral Margalló de Castelldefels, celebrada el 4 de febrer de 2009.

 

 

Vist i Plau

Elena Forner                                                                                       Jaume Gavaldà

Secretària                                                                                               President